RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWY

"Rachunki dostosowane dla indywidualnych potrzeb Klienta" 

 

Proponujemy Państwu trzy ATRAKCYJNE rodzaje rachunków "ROR", dostosowanych do indywidualnych potrzeb każdego Klienta:

 

Rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy służy do gromadzenia środków pieniężnych oraz do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych, za wyjątkiem rozliczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Przeznaczony jest dla osób fizycznych o pełnej zdolności do czynności prawnych.

 

KORZYŚCI Z POSIADANIA KONTA W NASZYM BANKU

 

 

Posiadaczem ROR może być   również osoba małoletnia "ROR JUNIOR", która jednakże do ukończenia 13 lat nie może tym wkładem dysponować ani dokonywać żadnych czynności prawnych związanych z posiadaniem rachunku. Czynności te wykonują: przedstawiciel ustawowy, opiekun bądź kurator ustanowiony przez sąd lub sam małoletni po ukończeniu 13 lat na podstawie pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego, opiekuna bądź kuratora ustanowionego przez sąd.

ROR może być otwarty na nazwisko i imię jednej osoby lub kilku osób z podaniem ich nazwisk i imion.
Rozliczenia na rachunku mogą być dokonywane w formie gotówkowej i bezgotówkowej.

Operacje wykonywane w ramach rachunku potwierdzane są wyciągiem, którego forma i częstotliwość otrzymywania uzależniona jest od dyspozycji Klienta (raz w miesiącu lub po każdej operacji) co daje
Posiadaczowi rachunku pełną kontrolę rachunku.

Posiadacz ROR może ustanowić pełnomocnika (pełnomocników) uprawnionego do dysponowania rachunkiem.

Środki gromadzone na rachunku podlegają oprocentowaniu w wysokości określonej Uchwalą Zarządu Banku według zmiennej stopy procentowej, co oznacza, że oprocentowanie w trakcie trwania umowy może ulec zmianie. Odsetki należne od środków na rachunku naliczane i dopisywane są na koniec kwartału kalendarzowego.

 

Dlaczego warto założyć Rachunek Oszczędnościowy w Naszym Banku ? 

Konkurencyjne warunki prowadzenia kont, dostosowane do indywidualnych potrzeb Klienta.

Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom technologicznym i produktowym oferujemy Państwu obok tradycyjnych form kontaktu z Bankiem, dostępu do rachunku, także nowoczesne, za pośrednictwem; komputera, telefonu komórkowego lub bankomatu.

Posiadacz ROR może uzyskać w Banku kredyt odnawialny. Jest on udzielany w formie linii kredytowej, na okres 24 miesięcy, przy czym po tym okresie może nastąpić odnowienie kredytu na następny taki sam okres.

Klient może zlecić Oddziałowi prowadzącemu ROR dokonywanie cyklicznych przelewów z ROR w formie zlecenia stałego. Termin płatności ustala Posiadacz ROR.

Rachunek oszczędnościowo- rozliczeniowy umożliwia Posiadaczowi oraz osobom wskazanym przez Posiadacza otrzymanie międzynarodowych kart płatniczych do realizacji transakcji gotówkowych i bezgotówkowych. Za ich pomocą można dokonywać płatności w sklepach, hotelach, biurach podróży, stacjach benzynowych itp. na terenie kraju oraz za granicą.

Posiadacz ROR w ramach rachunku może złożyć dyspozycję przekazania środków na lokatę terminową, na warunkach przewidzianych dla wkładów terminowych.